อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Monday, August 1st, 2022 : 6.57 pm

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี ประจำปี 2565 โดย พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 1 นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอนุภาษกฤษฎาราม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1สิงหาคม 2565 โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน พระธรรมวิทยากร จำนวน 6 รูป ทั้งนี้

 

 

เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีสำนึกในคุณธรรม ด้วยการเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเด็กและเยาวชน ด้วยการนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดซึ่งเป็นสถาบันทางศาสนาได้จัดพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรมในการเผยแพร่แก่นของศาสนาที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรมกลุ่มต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม