อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก กระตุ้นจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : Monday, June 6th, 2022 : 9.38 am

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 โดย นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต

 

 

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต สมัชชาสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2565 เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการนําเสนอความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพและอินโฟกราฟิกในหัวข้อ “Only One Earth” การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสาธิตวิธีการทําน้ำยาอเนกประสงค์ การทําน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก การทําสบู่สมุนไพร การทําสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Single use Plastic” และการรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ”