อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สปสช.จัดทำแผนงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

โพสเมื่อ : Thursday, November 17th, 2022 : 1.02 pm

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโบ๊ท ลากูนน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดขึ้น โดย อบจ.ภูเก็ต เป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ได้จัดโครงการจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดภูเก็ต โดยใช้งบประมาณของกองทุนประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อจัดทำแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินคงเหลือ กองทุนฯ ปี 2565 ให้สอดคล้องตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ รวมถึงเพื่อใช้งบประมาณในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด