อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา

โพสเมื่อ : Wednesday, May 17th, 2023 : 2.41 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต และนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินดา คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด อบจ.ภูเก็ต สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการที่จะพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง