อบจ.ภูเก็ต รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โพสเมื่อ : Monday, November 8th, 2021 : 12.38 pm

​​นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบออนไลน์ จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564
​ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอ 3 โครงการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 1.กิจกรรมชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต โดย หน่วยตรวจสอบภายใน 2.โครงการ ECO-School (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.โครงการเก็บขยะใต้ทะเล แหล่งปะการังเทียม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย สำนักช่าง