อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 4 และ “หลักสูตรการทำอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่ รุ่นที่ 1”

โพสเมื่อ : Friday, October 22nd, 2021 : 9.25 am

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 4 ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และนายพิชัย ตันกูล คณะทำงาน อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธนเดช ศุภสุวรรณ (ประธานกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าภูเก็ตของสหกรณ์ยูเนี่ยนจังหวัดภูเก็ต) และนางนงนภัส เสมาตระกูล (กรรมการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์) มาเป็นวิทยากรในการอบรมอาชีพ

 

 

หลังจากนั้นได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1” พร้อมมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และนายพิชัย ตันกูล คณะทำงาน อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1”  ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 800 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

 

 

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพ