อบจ.ภูเก็ต พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ต้อนรับปีใหม่ 2565

โพสเมื่อ : Saturday, December 25th, 2021 : 5.04 pm

 อบจ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 25654 เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิบัติงานป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุ

วันที่ 24 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอบบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. และนายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นปฏิบัติการ ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Zoom Meeting

ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดังกล่าว

โดยที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต

รวมถึงคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวัน 5-11 มกราคม 2565 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต ทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงมาตรการพิเศษ เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เช่น การเรียกตรวจจับตามมาตรการ 10 รสขม เพิ่มขึ้น 100% การจัดกิจกรรมทางศาสนาครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ การกำหนดจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง จุดสกัดและจุดบริการประชาชน การสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และโค้งอันตราย การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 และพิธีเปิดศูนย์ฯ และการจัดขบวนรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต