อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOA การศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล

โพสเมื่อ : Wednesday, August 16th, 2023 : 9.55 am

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวภัทราพร โภคบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOA การศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแผนในการขับเคลื่อนเสาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต โดยเสาหลักด้านการศึกษา เป็นเสาหลักที่ 2 มุ่งพัฒนาคน ชุมชน สังคม และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาภูเก็ตสู่ความเป็นสากล และจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOA : Memorandum of Agreement ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2566