อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด สนับสนุนนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ

โพสเมื่อ : Wednesday, October 27th, 2021 : 8.56 am


 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต. ในจังหวัดภูเก็ต ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

 

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นที่ประสานขอความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 18 แห่ง เพื่อพิจารณาการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีขอสนับสนุนนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด – 3 ขวบ

 

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2,138 ราย ประกอบด้วย เขตอำเภอเมือง จำนวน 1,050 ราย เขตอำเภอถลาง จำนวน 817 ราย เขตอำเภอกะทู้ จำนวน 271 ราย โดยวิธีการให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเด็ก 1 คนในครอบครัว และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า 1 คน ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ