อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดระบาด

โพสเมื่อ : Thursday, September 9th, 2021 : 10.51 am

 

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.ภูเก็ต 5,787 ครอบครัว

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ประชาคมท้องถิ่น และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นที่ประสานความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 แห่ง เพื่อพิจารณาดำเนินการแจกจ่ายถุงอุปโภคบริโภค ที่เหลือจากการแจกจ่ายในรอบแรกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5,787 ครอบครัว

 

 

ประกอบด้วย เทศบาลตำบลฉลอง 429 ครอบครัว, องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี 123 ครอบครัว, เทศบาลตำบลศรีสุนทร 29 ครอบครัว, องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 39 ครอบครัว, เทศบาลเมืองป่าตอง 13 ครอบครัว, องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 127 ครอบครัว, เทศบาลตำบลวิชิต 1,616 ครอบครัว, เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 475 ครอบครัว, เทศบาลตำบลรัษฎา 531 ครอบครัว และเทศบาลเมืองกะทู้ 2,405 ครอบครัว

 

 

นอกจากนี้ ได้พิจารณาถุงอุปโภคบริโภคจากเทศบาลป่าคลอก จำนวน 53 ถุง และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จำนวน 4 ถุง รวมจำนวน 57 ถุง เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนไปยังเทศบาลตำบลฉลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนกรณีเกินศักยภาพเพิ่มเติมมายัง อบจ. โดยที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้มีมติเห็นชอบ