อบจ.ภูเก็ต จับมือ องค์การคลังสินค้า สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านประมง

โพสเมื่อ : Tuesday, February 15th, 2022 : 5.05 pm

อบจ.ภูเก็ต จับมือ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปและเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ

วันที่ 14 ก.พ.65 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ  (Memorandum of Understanding) กับ นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุน และ ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปและการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธราพงษ์ ญาณโกมุท ผู้อำนวยการสำนักสัตว์น้ำและประมง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปและการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำของจังหวัดภูเก็ต ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่อง เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการประมงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความมั่นคง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาจัดหาที่ดิน พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นห้องเย็น สำหรับจัดเก็บสินค้าเกษตร และ ประมง โรงงานบรรจุสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากเกษตรกร หรือชาวประมงในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง โดย องค์การคลังสินค้าจะเป็นผู้ลงทุน และบริหารจัดการ ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือ หรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง การลงทุน และการบริหารจัดการต่อไป

องค์การคลังสินค้า และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กุ้งมังกร ปลาช่อนทะเล และสัตว์น้ำอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการส่งเสริมการจำหน่ายสัตว์น้ำในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดภายในท้องถิ่น ตลาดภายในประเทศ และตลาดส่งออก

พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ Recirculating aquaculture systems (RAS) มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการคัดเลือกประเภทและขนาดของสัตว์น้ำ การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประมง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีในการถนอมรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสำคัญของสัตว์น้ำ ที่เพาะเลี้ยงให้เป็นสินค้าประจำถิ่น หรือสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) หรือสินค้า GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสัตว์น้ำและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนาม 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป