อบจ. ภูเก็ต จับมือ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU Signing Ceremony)

โพสเมื่อ : Thursday, June 23rd, 2022 : 11.55 am

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม  รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตภูเก็ต นายอาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

 

ตามที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทั้งสององค์กรในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองท้องถิ่น  พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตสร้างความเข็มแข็งในระบบสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้กับสถาบันศึกษาในจังหวัดภูเก็ต  สร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ  อนุรักษ์เชิงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

 

 

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5  ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนาม 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป