อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5

โพสเมื่อ : Tuesday, September 5th, 2023 : 10.59 am

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว ในลักษณะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต