อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้

โพสเมื่อ : Sunday, August 7th, 2022 : 10.51 am

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต วิทยากร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลากหลายด้าน เช่น การทำเหมืองแร่ การแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดภูเก็ต ที่ควรให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดจิตสำนึกที่จะหวงแหนวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต จึงดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จำนวน 90 คน เพื่อศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจังหวัดภูเก็ต ณ แหล่งเรียนรู้ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สำนักศิลปากร ที่ 12 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ อบจ.ภูเก็ต
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงได้เรียนรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป