อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

โพสเมื่อ : Friday, April 22nd, 2022 : 4.11 pm

 

อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี เพื่อให้ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งในด้านครอบครัว สร้างอาชีพและรายได้

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน โดยได้รับเกียรติจากนางอัญชลี วาณิช เทพบุตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี เพื่อให้ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งในด้านครอบครัว สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างภาวะผู้นำ พร้อมกระตุ้นและเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาท กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีเกิดความเข้มแข็ง ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม อันนำมาสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับจังหวัดและในสังคม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพลังสตรีมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่าผู้ชาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสตรีในสังคม สร้างภาวะผู้นำให้แก่สตรี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้ เกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป