อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส”

โพสเมื่อ : Thursday, February 24th, 2022 : 6.34 pm

 

วันนี้ (24 ก.พ.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวรายงาน และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1 นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5 นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

 

 

ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการจัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยทุจริต” แบ่งเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) อายุระหว่าง 7 – 9 ปี รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) อายุระหว่าง 10 – 12 ปี รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) อายุระหว่าง 13 – 15 ปี และรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 16 – 18 ปี มีเงินรางวัลมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล รุ่นละ 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลรุ่นละ 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลรุ่นละ 1,000 บาท รางวัลชมเชยรุ่นละ 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท และผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ดังนั้นทุกคน ทุกภาคส่วน ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยทุจริต ” โดยการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ เสริมสร้างประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ พร้อมช่วยผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า “การจัดทำโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม รวมถึงเพื่อนำผลงานการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป”