อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”

โพสเมื่อ : Wednesday, September 6th, 2023 : 3.02 pm

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 130 คน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง กระตุ้นพลังบวกในการรณรงค์ต่อต้านการหลงผิด และมอมเมาในหมู่เยาวชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนากลุ่มองค์กร พัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน