อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ภาคใต้ ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Thursday, September 8th, 2022 : 4.13 pm


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หัวข้อ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงาน และนายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในการจัดการโครงการอบรมสัมมนาฯ ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต นายก อบจ.ภาคใต้ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภาคใต้ เข้าร่วม
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต ดําเนินการจัดการอบรมสัมมนาและสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้ และขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดภูเก็ตด้วยความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน
การจัดโครงการอบรมสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ต เป็นโอกาสที่บุคลากรของ อบจ.ในภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการและพนักงาน ได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อนํา องค์ความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ กล่าวว่า “โครงการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาประเด็นความท้าทายและโอกาสในการจัดบริการสาธารณะและร่วมกันหาวิธีการในการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง อบจ.ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี รวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายก อบจ. ประธานสภา อบจ. สมาชิกสภา อบจ. ปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภาคใต้ รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 850 คน โดยกําหนดหลักสูตรให้มีการบรรยาย การอภิปราย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีคณะวิทยากรจากสํานักงานกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG MOVE”