อบจ.ภูเก็ตเริ่มแล้ว เปิดลงทะเบียนแก้ไขปัญหาคนตกงานจากโควิด

โพสเมื่อ : Friday, March 19th, 2021 : 11.42 am

อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนคนว่างงาน – รายได้ไม่พอ เริ่มแล้วมาตรการช่วยเหลือคนว่างงาน หลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระบาด หามาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน วันแรกประชาชนร่วมจำนวนมาก

จากสถานการณ์โควิด -19 ระบาด ส่งให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตกงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ ไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้จนต้องมีการปิดสถานประกอบการ และ เลิกจ้างงาน ทำให้ประชาชนขาดรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาคนตกงาน คนที่มีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย จึงเปิดให้ลงทะเบียนคนตกงาน คนว่างงานลงทะเบียน จำนวน 20 จุดทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต และทาง online ขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ปัญหาคนตกงาน โดยเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 18 -19 มี.ค.พบว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนคนว่างงานจำนวนมาก  โดยวันแรกมาคนมาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 3,253 คน ซึ่งเป็นประชาชนในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3,193 คน และต่างจังหวัด จำนวน 60 คน

สำหรับโครงการนี้ เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของคนตกงานที่เป็นประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต ตามหนังสือสั่งการ มท.0801.2/ว161 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้เร่งรัดการจ้างงานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน โดยเร่งรัดดำเนินโครงการขนาดเล็ก กระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานในพื้นที่สร้างรายได้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังเปิดรับลงทะเบียนคนว่างงาน คนตกงาน อีก 1 วัน ในวันนี้ 19  มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ตามจุดต่างๆ ดังนี้ อำเภอเมือง  เทศบาลนคร-ศาลาประชาคม ตำบลรัษฎา-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ตำบลเกาะแก้ว-โรงเรียนบ้านสะปำ ตำบลวิชิต-สวนศรีภูวนาถ ตำบลฉลอง-โรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลราไวย์-โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตำบลกะรน-วัดกะตะ

ส่วนที่อำเภอถลาง ลงทะเบียนได้ที่ ตำบลป่าคลอก-มัสยิดบางโรง ตำบลศรีสุนทร-โรงเรียนวัดศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล-วัดเชิงทะเล-มัสยิดมูการ์ร่มบางเทา ตำบลเทพกระษัตรี-โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน)-วัดพระนางสร้าง-โรงเรียนเมืองขณะที่ ถลาง ลงทะเบียนได้ที่ ตำบลสาคู-โรงเรียนบ้านสาคู ตำบลไม้ขาว-โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง-ศาลาพิกุลทอง(ไม้ขาว)สำหรับ อำเภอกะทู้ ลงทะเบียนได้ที่ ตำบลกะทู้-โรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลป่าตอง-ตลาดสดบานซ้าน ตำบลกมลา-มัสยิดบ้านนาคา ส่วนเอกสารประกอบการลงทะเบียน ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างละ 1 ฉบับ) เฉพาะผู้มีสำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตและมีรายชื่อก่อน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง

อย่างไรก็หลังจากที่ อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะได้รับทราบจำนวนที่แท้จริงว่า กลุ่มคนที่ตกงานและรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายมีมากน้อยแค่ไหน แต่คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 10,000 คน เพื่อที่ทาง อบจ.ภูเก็ต จะได้เข้าไปแก้ปัญหาและให้การช่วยเหลือ รวมไปถึงแนวทางในการช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เปิดให้ อบจ.ช่วยเหลือได้ แต่ในเบื้องต้นคิดว่าทาง อบจ.สามารถให้การช่วยเหลือด้วยการจ้างงานชั่วคราว

แต่หากจำนวนคนที่ลงทะเบียนมากกว่าที่ อบจ.จะให้การช่วยเหลือได้ ทาง อบจ.จะประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คิดว่าจะให้การช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้ ทั้งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น และหากยังไม่เพียงพอในการให้การช่วยเหลือจะประสานต่อไปยังองค์กรและมูลนิธิต่างๆ ที่คาดว่าพอจะให้การช่วยเหลือกลุ่มคนที่ตกงานและรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกกลุ่มในภูเก็ตเดินต่อไปได้