อบจ.ภูเก็ตเพิ่มศักยภาพครู”หลักสูตร เสริมสร้างทักษะการคิด ด้วยจินตคณิต”

โพสเมื่อ : Friday, March 31st, 2023 : 8.48 am

 

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตร เสริมสร้างทักษะการคิด ด้วยจินตคณิต”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตร เสริมสร้างทักษะการคิด ด้วยจินตคณิต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันจินตคณิต เบรน เทรนนิ่ง นำโดยนายธนวัฒน์ ยอมิน และคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีความรู้การสอนจินตคณิตสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านวิชาการให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “ในการจัดโครงการครั้งนี้ รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของทุกฝ่าย รวมทั้งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการใช้สัญลักษณ์นิ้วมือแทนค่าตัวเลขและการใช้ลูกคิด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง”