อบจ.ภูเก็ตร่วมถอดบทเรียนแก้ปัญหา น้ำท่วม  ดินสไลด์ แบบบูรณาการ  

โพสเมื่อ : Wednesday, December 7th, 2022 : 6.06 pm

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงถอดบทเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และ ดินสไลด์ แบบบูรณาการ ตั้งสามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และ ดินสไลด์ แบบบูรณาการภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีกิจรรมหลัก ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในรูปแบบ Multivision Multimedia การจัดเวทีเสวนา นำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ เชิงข้อเท็จจริง และมาตรการป้องกันเกี่ยวกับภัยพิบัติ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “หลังจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เสร็จสิ้น จังหวัดภูเก็ตมีความหวังว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการมีการบูรณาการความร่วมมือในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อเท็จจริง กรณีการเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัย และดินสไลด์ และสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตได้อย่างทันท่วงที”

ขณะที่ พลเอกดาวพงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวว่า การเตรียมการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้  จึงอยากขอให้การถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ นำไปสู่การทบทวนจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติ   ที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับพิบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

โดยอาจวิเคราะห์และกำหนด sceanario  ความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทำความเข้าใจให้ตรงกัน กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ กระชับ รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน  ซึ่งดูจากความร่วมไม้ร่วมมือในวันนี้ คิดว่าคงจะทำได้ไม่ยากและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากร ไปปฏิบัติและพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตได้