อบจ.ภูเก็ตมอบเครื่องแปลงขยะฯให้ รร.ในสังกัด

โพสเมื่อ : Saturday, July 22nd, 2023 : 1.54 pm

อบจ.ภูเก็ต เอาจริงเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อม นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกำจัดขยะ “เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์” มอบให้ 3 โรงเรียน ในสังกัด


 

เมื่อวันที่  19 ก.ค.  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์  โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู นักเรียน และ เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วม

 

นายเรวัต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา โรงพยาบาลชุมชน นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกำจัดขยะ โดยวิธีการคัดแยกแล้วนำเข้า เครื่องบด เพื่อนำไปบริหารจัดการต่อไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหาร ติดตั้งไว้ในสถานศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ของสถานศึกษาได้ตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่นำเข้าสู่กระบวนการในการกำจัดขยะ และให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่าสามารถลดปริมาณขณะ และลดระยะเวลาได้การกำจัดขยะไปได้มาก นอกจากนั้นยังสามารถนำขณะที่ถูกกำจัดมาทำดินปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักอินทรีย์ ได้ด้วย ซึ่งผลผลิตดังกล่าวมามานำมาใช้สำหรับปลูกต้นไม้ และ รดน้ำต้นไม้ในโรงเรียน เหลือก็ส่งขายให้กับผู้ปกครองและชุมชนต่อไป