อบจ.ภูเก็ตมอบของขวัญให้คนภูเก็ต เปิดใช้ถนน “สายนาเหนือ-ควนตาแท่น”

โพสเมื่อ : Sunday, December 12th, 2021 : 11.24 am

อบจ.ภูเก็ต มอบอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ให้กับชาวภูเก็ต เปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น ต.ศรีสุนทร-ต.ป่าคลอก หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

วันที่ 11 ธ.ค. เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น ตำบลศรีสุนทร-ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภาฯ พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก นายเฉลิมพล เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชน เข้าร่วม

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น  เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ภูเก็ต และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในการสัญจรระหว่างตำบลป่าคลอกและตำบลศรีสุนทร ให้ประชาชนใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

โดยมีขนาดความกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร งบประมาณ 2,450,035 บาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การพัฒนาระบบให้บริการประชาชน

ขณะที่นายเรวัต  อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น ตำบลศรีสุนทร-ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จะเห็นได้ว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่ มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ การเปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น เป็นถนนที่สามารถให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับการเปิดใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนสายฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ในการใช้ประโยชน์ทางถนนได้อย่างคล่องตัว อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต ให้ดียิ่งขึ้น