อบจ.ภูเก็ตจัดโครงการรักษ์ภูเก็ต ดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : Thursday, March 3rd, 2022 : 7.29 pm

 

 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องใน “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) เพื่อดูแล รักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูเก็ตให้ยั่งยืน

 

วันนี้ ( 3 มี.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2565 เนื่องใน “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน และนางสาวประชุมพร ชาติโย นักวิชาการป่าไม้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1 นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 3 ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

 

เนื่องด้วยวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเข้าใจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ป่าชายหาด ป่าชายเลน ทะเล แหล่งแม่น้ำลำคลอง สัตว์ป่า และสัตว์ทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า กิจกรรมในวันนี้จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการดูแล รักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

 

 

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวว่า ตามที่ สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานโครงการรักษ์ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมย่อยจำนวน 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ คูคลอง และชายหาด

 

สำหรับกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ต ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จัดกิจกรรมปลูกพืชชายหาด ได้แก่ ต้นจิกทะเล จำนวน 50 ต้น ต้นผักบุ้งทะเล จำนวน 700 ต้น ซึ่งช่วยในการรักษาสมดุลระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning) พื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง