“สุดารัตน์” นำทีมลุยภูเก็ต ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวอันดามัน

โพสเมื่อ : Wednesday, June 14th, 2023 : 4.45 pm

 

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกย์ยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย เดินทางมาภูเก็ตเพื่อประชุมร่วมกับภาคเอกชนในภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และแผนพัฒนาจังหวัดในฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยมี นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมท่องเที่ยว ภูเก็ต นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพังงา นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง 3อ จังหวัด เข้า ร่วม

 

โดยการประชุมครั้งนี้ ทางภาคเอกชนในอันดามันได้นำปัญหา โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำจากการจัดสรรงบประมาณ ที่จัดสรรตามจำนวนประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรจริงที่อยู่ในภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละหลายล้านคน ปัญหากฎหมายผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ประกาศใช้ล่าช้า รวมไปถึงการสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปรวาระพิเศษในปี 2571 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การลงมาประชุมร่วมกับภาคเอกชนในภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันใน 5-6 เรื่องหลัก ที่เป็นปัญหาและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในอันดามัน ที่ก่อนหน้านี้ทางพรรคไทยสร้างไทยได้เคยได้ลงมาหารือร่วมกับเอกชนในพื้นที่ และทางพรรคได้ทำเป็นนโยบาย เรื่องแรกคือ การผลักดันให้เกิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวอันดามัน” ตามที่ได้มีการหาเสียงไว้ในการเลือกตั้ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอันดามันแบบไร้ร้อยต่อและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านบาทในอนาคต

 

โดยขณะนี้ ทางพรรคไทยสร้างไทยได้มีการจัดทำร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวอันดามันเสร็จแล้ว รอเพียงการนำมารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ อีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการรับฟังความเห็นในพื้นที่ไปบ้างแล้ว

 

หลังจากนั้นก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ซึ่งก่อนที่จะนำเสนอนั้นทางพรรคจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อมาร่วมกันพิจารณากฎหมายเขตพิเศษด้านการท่องเที่ยวอันดามัน คิดว่าหากสามารถที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษฯขึ้นมาได้ เชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานจะได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหาด้านการคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ เพราะการทำงานจะมีความคล่องตัวมากขึ้นจากการบริหารโดยบอร์ดที่มาจากเอกชน ภาคราชการ และภาคประชาชน

“เขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอันดามันที่ทางพรรคฯ จะผลักดันให้เกิดขึ้นนั้น มีรูปแบบการทำงาน ที่ไม่ต้องการการปกครองตนเอง ในเรื่องของความมั่นคง แต่ต้องการความคล่องตัวและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ การปกครองยังอยู่ในรูปแบบเดิมที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนเดิม เพื่อให้ภูเก็ตและอันดามันสามารถพัฒนาให้ทันเมืองคู่แข่งทางการท่องเที่ยวที่เดินหน้าไปมากแล้ว แต่เรากลับช้ามาก เพราะเรายังใช้ระบบการปกครองแบบภูมิภาค จึงจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวและว่า เรื่องนี้ทางพรรคได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 7 พรรคแล้ว มีความเห็นที่สอดคล้องกัน

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องที่ 2 คือ กฎหมาย ทางพรรคไทยสร้างไทยได้เสนอเข้าสู่สภาฯแล้ว เป็นการออกกฎหมาย เพื่อไปแขวนหรือพักการใช้ใบอนุญาต 1,400 ฉบับ ซึ่งหลายฉบับเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลุ่มอันดามัน โดยจะดึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป

 

นอกจากนี้ ในระหว่างที่รอเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ การแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม ภาคเอกชนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง และพรรคไทยสร้างไทยจะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ลงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง