สาธิตการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า AED ช่วยชีวิตเบื้องต้น

โพสเมื่อ : Tuesday, May 10th, 2022 : 8.51 am

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมสาธิต การทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า AED เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สนามกีฬาสุระกุล

 

 

เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสาธิต การทำ CPR และวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า AED ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 2 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 5 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 10 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 เจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ. รวมถึงนายสมประสงค์ เอี่ยมสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ตลอดจนสมาชิกชมรมกีฬาสุระกุล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาสุระกุล ได้ประสานผ่าน นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในสนามหรือในสถานที่ทั่วไป ซึ่งอาจมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นได้

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ในการทำ CPR และวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า AED ให้แก่ผู้ใช้สนามกีฬาสุระกุลในการออกกำลังกาย รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการไม่ประมาทและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉิน