สภา อบจ.ภูเก็ต เลือก “ศุภชาติ กิจดำเนิน” นั่ง รองประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

โพสเมื่อ : Thursday, December 14th, 2023 : 10.53 am

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3  เลือก “ศุภชาติ กิจดำเนิน” นั่งตำแหน่ง รองประธานสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเลือกรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่หนึ่ง  แทนตำแหน่งที่ว่าง  ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือก คือ นายศุภชาติ กิจดำเนิน  นอกจากนั้นยังมีญัตติการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ให้กับกองการศึกษาฯ และสำนักปลัด อบจ. จำนวน 3 รายการ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ภูเก็ต โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เดิมเป็นศูนย์ประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารพัสดุ รวมถึงญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2577 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 8 คัน ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต

 

นอกจากนั้นในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกภูเก็ต ได้มีการนำเสนอในวาระอื่น ๆ โดยสมาชิอกสภา ได้นำเสนอปัญหาลิงที่เขาโต๊ะแซะ เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และ เริ่มออกมารุกรานในส่วนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาออกกำลังกาย และท่องเที่ยว โดยเสนอให้ อบจ..เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยความร่วมมือจากจากของพื้นที่ เพราะ อบจ.มีหน้าที่เพียงดูแลเรื่องของความสะอาด และ รปภ.เท่านั้น ซึ่งเรื่องเรื่องนี้ นายเรวัต อารีรอบ ได้รับปากที่จะนำปัญหาที่ได้มีการนำเสนอ ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขต่อไป