วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

โพสเมื่อ : Wednesday, April 5th, 2017 : 11.33 am

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินในช่วงวันที่ 5 -18 เมษายน 2560 จำนวน 37,200 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,660 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 10%

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสภาพการจราจรทางอากาศที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินกว่า 37,200 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,660 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 10% โดยเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 10,540 เที่ยวบิน เฉลี่ย 750 เที่ยวบินต่อวัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 3,040 เที่ยวบิน เฉลี่ย 202 เที่ยวบินต่อวัน ท่าอากาศยานภูเก็ต คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 4,200 เที่ยวบิน เฉลี่ย 280 เที่ยวบินต่อวัน ท่าอากาศยานกระบี่ คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 1,100 เที่ยวบิน เฉลี่ย 75 เที่ยวบินต่อวัน ท่าอากาศยานสมุย คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 21% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 1,355 เที่ยวบิน เฉลี่ย 90 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเพียง 1% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 13,160 เที่ยวบิน เฉลี่ย 940 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากช่วงนี้มีการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐาน และแนวทางที่ร่วมกันวางแผนไว้

อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการและแผนรองรับการให้บริการการเดินอากาศ ทั้งด้านมาตรการบริหารอัตรากำลัง ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และเจ้าหน้าที่วิศวกรระบบติดตามอากาศยาน ให้หมาะสมกับปริมาณเทียวบินที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้จัดเตรียมการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดสภาพคล่อง (Air Traffic Flow Management) อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการ และประสานความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยให้บริการทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรทางอากาศเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น พร้อมเฝ้าติดตามความพร้อมในส่วนของระบบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการจราจรทางอากาศให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้ทบทวนมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉินเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบิน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสารบริหารห้วงเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน พร้อมรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด วิทยุการบินฯ จะดำเนินการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยลดปัญหาความล่าช้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด