ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน “นาบอนเกมส์” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Friday, August 26th, 2022 : 12.47 pm

เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 26 สิงหาคม 2565  นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน (นาบอนเกมส์) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดย นายโชคชัย องค์สันติภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ภายในโรงเรียน (นาบอนเกมส์) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน เพื่อบ่งเพาะสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา อันประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดแก่นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและกองเชียร์
นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ที่ได้มองเห็นประโยชน์ของการแข่งขันกีฬา เพราะกีฬาเป็นสื่อหรือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพในอนาคต กีฬาทำให้คนมีสุขภาพแข็งแรง รู้จักสามัคคี รู้จักการให้อภัยต่อกัน นอกจากนั้น กีฬาและกิจกรรมที่ต่อเนื่องยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถะสำคัญในตัวผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการป้องกันการมั่วสุมอบายมุข การเสพสารเสพติด เป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาของเด็ก และเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป”