“ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส (ไทยแลนด์) ” จัดสอบแข่งขันชิงทุนพร้อมทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์

โพสเมื่อ : Wednesday, June 23rd, 2021 : 7.07 pm

ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส (ไทยแลนด์) จัดสอบแข่งขันวัดความรู้ทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 ระดับโรงเรียนเพื่อหาตัวแทนร่วมแข่งระดับจังหวัด  ชิงทุนการศึกษา และ ทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ 1 สัปดาห์

วันนี้ ( 23 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ดร. สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย  ผู้อานวยการราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส (ไทยแลนด์)  ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ พร้อมคณะอาจารย์ ร่วมกันแถลงข่าวการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 โดย มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม

ดร. สุรดาภัทร กล่าวว่า การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 นี้ สืบเนื่องจากทาง ราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ (ไทยแลนด์) ได้นำโปรแกรมบทเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์สิงคโปร์บูรณาการภาษาอังกฤษ (SMILE) และภาษาจีน (SMILE-C) ให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 39 โรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียน MOU และโรงเรียนที่สนใจทั่วไป ใช้เสริมการเรียนรู้ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาภาระการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ครู และบรรเทาความทุกข์ร้อน วิตกกังวลของผู้ปกครอง โรงเรียนจำเป็นต้องปิด ทำให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

โดยทางสถานบันได้จัดให้มีการเรียนออนไลน์ฟรีเป็นเวลา 2 – 3 เดือน มาแล้ว จึงได้จัดให้มีการสอบสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อทางสถาบันต้องการทราบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประสิทธิผลจากการเรียนการสอนจากครูบางท่านที่นำบทเรียน SMILE และ SMILE-C ประกอบการเรียนการสอนแล้วนั้น นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะการเรียนรู้อย่างไรที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน จึงต้องมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ เรียนได้ทุกเวลา จากบทเรียนออนไลน์ SMILE และ SMILE-C ในช่วง COVID-19 ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านมือถือ Smart Phone ดังนั้น การจัดการแข่งขันจึงเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู้จากบทเรียน นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ เช่น บทเรียนออนไลน์ SMILE หรือ คณิตศาสตร์สิงคโปร์บูรณาการภาษาอังกฤษนั้น สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตัวชี้วัดตามหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บทเรียนออนไลน์ SMILE จึงสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับการสอบแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับที่ 1 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2

ระดับที่ 2 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 4

ระดับที่ 3 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6

ระดับที่ 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2

โดยการทดสอบจะแข่งขันเป็นทีม เช่น ประถมศึกษาปี 1 และปีที่ 2 คือ 1 ทีม ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 คน และปีที่ 2 จานวน 1 คน และระดับอื่น ๆ ก็เช่นกัน

 

ผู้อานวยการราฟเฟิลส์ เทรนเนอร์ส (ไทยแลนด์) ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ กล่าวต่อว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ SMILE และ SMILE-C ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้น จุดประกาย สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคน ได้วัดศักยภาพ วัดทักษะในการเรียนรู้คณิตศาสตร์สิงคโปร์บูรณาการภาษาอังกฤษ (SMILE) และภาษาจีน (SMILE-C) และจัดให้มีการสอบแข่งขันครั้งครั้งต่อ ๆ ไป ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ตามลำดับ และ Highlight การแข่งขันครั้งนี้เราจะค้นหาผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ประจำโรงเรียนแต่ละโรงเรียน จากนั้น จะนำมาสอบคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยมีรางวัลที่จะให้ทั้งทุนการศึกษา และ รางวัลใหญ่ คือ การทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง

 

สำหรับการสอบครั้งนี้เป็นการสอบในระดับโรงเรียน จัดให้มีการสอบขึ้นในเดือน ก.ค. 2564 โดยรอบแรกจะสอบระหว่างวันที่ 19 และ วันที่ 20 ก.ค. และรอบสอง วันที่ 22 และ วันที่ 22 ก.ค. 2564 ตามลำดับ และจัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 19 ก.ค. ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีโรงเรียนตอบรับส่งเด็กนักเรียนร่วมสอบแล้ว 10 โรงเรียน