ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และ การกุศล

โพสเมื่อ : Sunday, February 18th, 2018 : 1.11 pm

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ การกุศล” เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันออกกําลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน.

เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18 ก.พ.) ที่บริเวณขุมน้ำ หน้าศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และ ร่วมกิจกรรม “ศิษย์เก่ารวมพลังเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ การกุศล” โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน สมาคม ชมรมต่าง ๆ คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็ง ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า นักศึกษาประชาชน และ ชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า และได้รับความร่วมมือ จากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมด้านวิชาการ วิจัย และ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา เป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา ที่ทำให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำประสบการณ์ในการเดิน-วิ่ง ไปใช้ในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ออกกำลังกายมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อาจารย์ นักศึกษา และ สมาชิกศิษย์เก่า มีสุขภาวะยั่งยืน มีสุขภาพที่ดี ครบใน 4 มิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม และ สติปัญญา รู้จักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนจนจบการศึกษา เป็นการสร้างความรักความผูกพัน

นอกจากนั้นยังสร้างความเข้มแข็งระหว่างสมาชิกศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน หันมาเอาใจใส่เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเดิน – วิ่ง ได้ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และ ร่วมอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป และ เป็นการนำศิษย์เก่ากลับคืนถิ่น ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยดี

ขณะที่นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวมพลังศิษย์เก่าแล้ว ยังเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตในการร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

กิจกรรมในวันนี้นอกเหนือจากการที่จะได้รับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่า เน้นหนักในการที่จะสร้างความร่วมมือร่วมใจ ของสมาคมศิษย์เก่ากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ และ ที่สำคัญที่สุดทุกคนจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสืบไป

สำหรับเส้นทางการเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้ มีจุด Start และจุด Finish ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รวม ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยผู้เข้าเส้นชัย 2,000 คนแรก ได้จะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน