ม.อ.ภูเก็ต  ขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชน

โพสเมื่อ : Wednesday, October 25th, 2023 : 5.29 pm

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำโครงการ การขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

วันนี้ (25 ต.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นประธานเปิด

แล ะมี ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นายแพทย์สงวน คุณาพร ผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางรัตนดา ชูบาล นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ พยาบาลวิชาชีพทินรัตน์ ปราบประชา ผู้จัดการ Wellness Center and Laguna Wellness by BDMS Phuket ส่วนราชการและภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

การสัมมนาวันนี้มีการบรรยายหัวข้อ ปฐมบทการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย โดยนายแพทย์สงวน คุณาพร ผู้อำนวยการสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต และกรรมการบริหารสมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ และการเสวนา Wellness Wave: A Deep Dive into Phuket Wellness Tourism in the Future. Perspectives of Multi-Cultural Management โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

ดร.กุลดา เพ็ชรวรุน ประธานคณะทำงานโครงการการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันนโยบายสาธารณะ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึง กันยายน 2566 เพื่อใช้ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการบริการ มุ่งยกระดับคุณภาพบริการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของภูเก็ตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้เกิดความประทับใจ และความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้น

โดยกำหนดดำเนินการในสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต การดำเนินการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สุโขสปา และ Chivitr Wellness Retreat และมหาวิทยาลัย ได้ผลการดำเนินการดังนี้

1.คู่มือการให้บริการสปาในมิติพหุวัฒนธรรม 5 ภาษาได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รัสเชีย 2.สื่อวิดีทัศน์ออนไลน์การให้บริการสปาในมิติพหุวัฒนธรรม 5 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รัสเชีย 3.ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงในการให้บริการกลุ่มลูกค้าหลากหลายศาสนา 4.แนวทางการปฏิบัติสำหรับสำหรับผู้รับบริการในมิติพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรัฐบาล และ 5.คู่มือการให้บริการในมิติพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาแผนกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน