ม.ราชภัฏภูเก็ตระดมสมองขับเคลื่อนสู่ต้นแบบ Green University

โพสเมื่อ : Wednesday, July 20th, 2016 : 10.41 am

 

ใช้โฆษณาwww.pic-phuket.comสนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

ม.ราชภัฏภูเก็ตระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์ เน้นขับเคลื่อนสู่ต้นแบบ Green University หวังเป็นต้นแบบในภาคใต้

20f34c53-8bce-487f-a221-2066fda8ae42

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากร จากกองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทลแอท ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

23f32159-cc59-4b62-aa25-8e325d976803

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผู้บริหาร รวมไปถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมด้วยการนำเสนอโครงการตามพันธกิจ และกิจกรรมเชิงพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งการจัดทำแผนร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยให้การดำเนินงานของทุกกอง เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรและเทคโนโลยีพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใสภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี สอดรับกับ 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และ 4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

cd43f09c-b236-4027-b4b9-7444bb0711f8www.pic-phuket.com

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนั้นในปี 2560 โครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้เกิดขึ้น คือ โครงการ Green University ในการพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความเขียวชอุ่ม เพิ่มไม้ดอกไม้ประดับ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยนโยบายลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าด้วยการติดหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานทั้งอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัย โดย ม.ราชภัฏภูเก็ตหวังว่าจะก้าวสู่การเป็นต้นแบบของ Green University ในภาคใต้ ด้วยความร่วมมือของบุคลากร และนักศึกษา ด้วยความร่วมมือของบุคลากร และนักศึกษา”