ม.ราชภัฎภูเก็ต ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดเสวนา “ฮาลาลกับการท่องเที่ยวอันดามันในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐”

โพสเมื่อ : Saturday, June 15th, 2019 : 2.18 pm

มหาวิทยาลัยราฎภัฎภูเก็ตส่งเสริมการต้องเที่ยว จัดเสวนา “ฮาลาลกับการท่องเที่ยวอันดามันในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐” ดึงผู้ประกอบการ นักศึกษาเข้าร่วม หลังแนวโน้มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีมากขึ้น

 

วันนี้ ( 15 มิ.ย.) ที่ห้องประขุมแคแสด 2 อาการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการเสวนา “ฮาลาลกับการท่องเที่ยวอันดามันในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐” ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มอันดามัน โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิจัย  ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วม

 

 

ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิจัย  ม.ราชภัฏภูเก็ต  กล่าวว่า การเติบโตของนักท่องเที่ยวตลาดมุสลิม  แม้จะไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้  แต่จะเห็นได้ว่ามัสยิดในภูเก็ต  เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม แวะเข้าไปละหมาด  และร่วมบริจาค  สะท้อนให้เห็นว่า  มัสยิดแต่ละชุมชน  เริ่มจะมีความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ปัจจุบันจะเห็นว่า  ร้านอาหารที่เป็นมุสลิม  มีการแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ  เพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานอาหาร

ขณะที่ร้านอาหารมุสลิมเริ่มเปิดตัวและเปิดให้บริการมากขึ้น นักท่องเที่ยวเอง  ก็ถามหาร้านอาหารฮาลาลมากขึ้นเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ต  มีความพร้อมในด้านต่างๆไม่แพ้  ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย  ในการให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยว  ในสไตล์ความเป็นมุสลิม มีอาหารฮาลาล  ทั้งในจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึง พังงา กระบี่ ด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ฮาลาลกับการท่องเที่ยวอันดามันในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต

รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม การบริการและประชาชนที่สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาล ที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

การจัดเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. อณัส อมาตยกุล อาจารย์ประจำ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ. ไพศาล พรหมยงค์ คณะกรรมการกลางอิสลามประจำประเทศไทย และ นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้