ม.ราชภัฎภูเก็ตจับมือจังหวัดพังงา เอกชนร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

โพสเมื่อ : Thursday, July 4th, 2019 : 6.31 pm

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนามความร่วมมือ จังหวัดพังงา และ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงา

วันนี้ (4 ก.ค.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และวิจัย  ,จังหวัดพังงา และผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนพื้นที่จังหวัดพังงา  มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา แขกผู้มีเกียรติ ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ หลาดลองแล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา  สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสืบสานพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และวิจัยในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใน จ.พังงา ดังนี้

1.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบ้านบางเตย, กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต.กะไหล ,กิจกรรมการแปรรูปกล้วย ชุมชนบ้านรมณีย์ ตำบลรมณีย์ ,กิจกรรมการลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า บ้านนากลาง ต.โคกกลอย ,กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด และหมู่ที่ 4 บ้านในหงบ ต.ตากแดด และกิจกรรมการผักสวนครัว ภูมิคุ้มกันความจน เทศบาลเมืองพังงา

2.โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP  มี 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เต้าส้อแม่ปรีดา,ผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อตวงรัตน์ ,ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล (ภูตาล) ,ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทออิสระซาโอริ และผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม และโลชั่นจากใบเหงือกปลาหมอ

3.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออก การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจากอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด และอำเภอเมืองพังงา รวม 18 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพอแดง , โรงเรียนคุระบุรี ,โรงเรียนบ้านในหยง ,โรงเรียนเกาะยาว ,โรงเรียนทุ่งเจดีย์ , โรงเรียนวัดปัตติการาม , โรงเรียนหินลาด , โรงเรียนหินร่ม ,โรงเรียนบางม่วง , โรงเรียนวัดคมนียเขต ,โรงเรียนคุรอด ,โรงเรียนท่าสนุก ,โรงเรียนท่านุ่น, โรงเรียนวัดไตรมารค ,โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ,โรงเรียนเขาเปาะ และโรงเรียนน้ำเค็ม

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 46 ปี จากวิทยาลัยครูภูเก็ต เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และในวันนี้ก็เช่นกัน ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ และที่ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์