“มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต” ประกาศความสำเร็จกับภารกิจทวงที่ดินป่าต้นน้ำชุมชนหาดกะตะน้อย กลับมาเป็นของรัฐ หลังต่อสู้มานาน 5 ปี

โพสเมื่อ : Sunday, June 5th, 2022 : 4.46 pm

“มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต” ประกาศความสำเร็จ กับภารกิจทวงที่ดินป่าต้นน้ำชุมชนหาดกะตะน้อย กลับมาเป็นของรัฐหลังต่อสู้มานานกว่า 5 ปี เป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน พร้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีที่ 15 ขึ้นภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

“มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต”  เป็นมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นมา โดยโรงแรม โรงแรมกะตะ ธานี และ ชุมชนในพื้นที่หาดกะตะน้อย ต.กะรน จ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาให้หาดกะตะน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งดำเนินการมา ปีนี้เป็นปีที่ 15  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อาชีพ ทรัพยากรบุคคล และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจ และหน่วยงาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในด้านต่างๆ

มีเป้าหมายในการดำเนินงาน 8 ประการด้วยกัน ประกอบด้วยเป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างราได้ของชุมขนกะตะน้อย ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการขยะ การจัดการน้ำดี การจัดการน้ำเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนและเข้าร่วมประเพณีสำคัญของจังหวีดภูเก็ต ความปลอดภัยของชุมชน ความปลอดภัยของชายหาด โดยมีนายสมบัติ อติเศรษฐ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ

ตลอดเวลา  15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ได้ได้ดำเนินงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้ให้ชุมชน หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงานในองค์กร ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการตอนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว การดูแลป้องกันไม่ให้มีการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การดูแลความปลอดภัยในชุมชน ชายหาด และการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน

นอกจากความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกหวงแหนรักษาผืนป่าของชาติแล้ว อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทางมูลนิธิรักษ์ภูเก็ตน่วมกับคนในชุมชนกะตะน้อย ทำและประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนแล้ว แม้ว่าที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้เพียงลำพัง มานาน 5 ปี หน่วยงานรัฐไม่ขยับ คือ การร่วมกันทวงคืนผืนป่าต้นน้ำของชุมชนกะตะน้อยที่มีการขอออกเอกสารสิทธิและขายให้นายทุนซึ่งก่อนหน้านี้มีการสร้างคอนโดมูลค่าหลายพันล้าน ซึ่งขณะนี้นับว่าเป็นความภูมิใจของมูลนิธิและคนในชุมชนที่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูกรัฐยึดคืนมาเป็นพื้นที่ป่าเรียบร้อยแล้วโดยมีพื้นที่ 17 ไร่

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ทางมูลนิธิรักษ์ภูเก็ตได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการ อีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน คือความร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้ ทวงคืนผืนป่าต้นน้ำของชุมชนหาดกะตะน้อย ที่โดนรุกล้ำ โดยใช้ระยะเวลาต่อสู้ยาวนานถึง 5 ปี บัดนี้ สิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันได้มีการเริ่มปลูกป่าคืนแก่ธรรมชาติ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พ -31 พ.ค. 65 ด้วยการปลูกต้นไม่จำนวน 1,700 ต้น

ซึ่งหลังจากมีการยึดคืน มาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูแล และฟื้นฟูพื้นที่ทั้ง 17 ไร่ให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งสิ่งที่ทามูลนิธิและชุมชนอย่างเห็นหลังจากนี้คือ การหาตัวตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบซึ่งขณะนี้ยังหาไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทางชุมชมมีความหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดได้

อย่างไรก็ตามวันนี้ ( 5 มิ.ย.) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทาง มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ร่วมเทศบาลตำบลกะรน และ ชุมชน ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีที่ 15 ขึ้นภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สร้างภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่บริเวณหน้าห้องอาหารฟิชเชอร์แมน โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ตลอดจน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต กล่าวว่า  มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ร่วมกับโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และชุมชนกะตะน้อย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 13 โดยเว้นช่วงระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลา 2 ปี ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้ ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร ในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพื่อให้ชายหาดกะตะน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยั่งยืน

และสร้างให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยภารกิจที่ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลป้องกันไม่ให้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการจัดการน้ำ ดูแลความปลอดภัยในชุมชนและชายหาด รวมถึงการสร้างรายได้และสร้างอาชีพสุจริตในชุมชน

สำหรับวันนี้ (5 มิ.ย.) ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงรณรงค์ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม การมอบรางวัลผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในชุมชน แก่ตัวแทนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งมอบรางวัลนักสืบสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน  กิจกรรมการเก็บขยะชายหาด การทำความสะอาดพื้นที่ถนน ทำความสะอาดคลอง  รวมทั้งการจัดเสวนาเรื่องการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนจากหน่วยงานต่าง