มอ.ภูเก็ตขับเคลื่อน ภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  “กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

โพสเมื่อ : Monday, September 27th, 2021 : 5.44 pm

มอ.ภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อน จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์” จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการพัฒนากะรนเป็นเมืองสุขภาพ เพื่อนำเพื่อการออกแบบเมือง และแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองสุขภาพ


วันนี้ (27 ก.ย.)ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์) ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์) ครั้งที่ 1 ขึ้น

โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รท.เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรี ตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน นายก้าน ประชุมพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วยนักธุรกิจ องค์กรเอกชน ประชาชนเข้าร่วม

สำหรับโครงการรูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์ ฯ มีที่มาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คนมีคุณภาพ และจะทำให้ประเทศพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) หรือ 10 อุตสาหกรรม S-Curve

โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการต่อยอด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องศึกษา และพัฒนาการบริการด้านสุขภาพต่อไปอย่างเข้มข้นให้มีความทันสมัย ด้วยวิธีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ และพัฒนาเครื่องมือด้านการตลาดควบคู่กันไป

สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อ สร้างความเข้าใจในการแนวทางการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน ได้แสดงความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนากะรนเป็นเมืองสุขภาพ และ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบูรณาการ การออกแบบเมือง และแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองสุขภาพ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน และจากระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ โรงแรมในเขตพื้นที่ตำบลกะรน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรน และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารทั้งจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี