ภูเก็ตไปต่อจัดงาน“วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า

โพสเมื่อ : Wednesday, August 24th, 2022 : 11.01 am

ภูเก็ตเดินต่อจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” 3-4 ก.ย.นี้ ชูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาคาร อาหาร และ อาภรณ์ ให้เป็นที่รู้จัก ดึงคนเที่ยวย่านเมืองเก่า สร้างงาน สร้างรายได้

 

 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต และนางจรูญรัตน์ ตัณฑวนิช ทายาทบ้านชินประชา ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย.2565

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกงานเทศกาลและประเพณีที่มีความโดดเด่นในจังหวัดต่างๆ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ

โดยเบื้องต้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีแผนยกระดับงานเทศกาลและประเพณี 16 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับชาติและนานาชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

โดยเทศกาลเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” จังหวัดภูเก็ต เป็น 1 ใน 16 เทศกาลและประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อาหาร ที่พัก การเดินทาง ศิลปินพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมสูงยิ่งขึ้น

โดยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชนในพื้นที่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย.2565 โดยกำหนดจัดคู่สาธิตวิวาห์บาบ๋า จำนวน 5 คู่ การแสดงแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองภูเก็ต การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT, CCPOT) เช่น ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ขนมอังกู๊ ขนมโอ้เอ๋ว ผ้าปาเต๊ะปักมุก ผ้าพื้นเมือง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม และผ้าซาโนติก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาคาร อาหาร และอาภรณ์ ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ คุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษาและต่อยอดงานเทศกาลประเพณีและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป