ภูเก็ตพร้อมแล้วเปิดเชื่อมท่องเที่ยว “ Phuket Sandbox 7+7”  เชื่อมพังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี

โพสเมื่อ : Thursday, August 19th, 2021 : 9.42 am

ภูเก็ตเตรียมพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว “ Phuket Sandbox 7+7”  เชื่อมพังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี รูปแบบ Seal Route กำหนดหลักเกณฑ์การเดินทางเชื่อมต่อทั้งทางบก และ ทางเรือ

ตามที่ ศบค. ได้มีมติให้เดินหน้าเปิดโครงการพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่น“ Phuket Sandbox 7+7” รูปแบบ Seal Route ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเขาหลัก เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย จ.พังงา, เกาะพีพี เกาะไหง อ่าวไร่เล จ.กระบี่, เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ “ Phuket Sandbox ”

จังหวัดภูเก็ตโดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรีสุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3 ) /พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทน ในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประธานการประชุม กับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อหารือถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตมาตรฐาน Sha plus (SHA +) ของยานพาหนะทางน้ำ (เรือ) รวมทั้งการเดินทางโดยทางบกของนักท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่นำร่อง รับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Phuket Sandbox ในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่น ๆ (7+7) ซึ่งประกอบด้วยสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล) และพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น

โดยในการประชุมได้มีการหารือและซักถามปัญหาแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่ ศบค.กำหนด โดยมีนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมตอบข้อซักถามพร้อมชี้แจงสรุปแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ หลังพักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครบ 7 คืน ซึ่งขณะนี้ได้มีการกำหนดเส้นทางในการเดินทางไว้แล้ว ประกอบด้วย 1. การเดินทางไปพักที่เขาหลัก จ.พังงา นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปทางบก โดยรถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถที่ได้มาตรฐาน SHA Plus และเป็นรถที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยรถที่จะรับนักท่องเที่ยวไปส่งที่เขาหลักได้จะต้องเป็นรถในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่าง สามารถเดินทางได้เพียงเส้นทางเดียว คือการเดินทางไปทางอากาศ ซึ่งจะมีเส้นทางการบินจากจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะสมุยโดยตรง

ส่วนการเดินทางโดยทางเรือ พบว่า มีหลายพื้นที่ที่จะต้องเดินทางโดยทางเรือ ประกอบด้วย การเดินทางจากภูเก็ต ไปยังเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหม่ จะต้องเดินทางออกจากท่าเรือในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้น  ส่วนการเดินทางไปยัง จ.กระบี่ ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ คือ เกาะพีพี อ่าวไร่เล เกาะไหง จะต้องเดินทางไปจากท่าเรือในภูเก็ต ไปยังเกาะพีพี  แต่ถ้าจะไปเกาะไหง หรืออ่าวไร่เล จะต้องต่อเรือจากเกาะพีพี เท่านั้น

สำหรับการเดินทางได้ทางเรือเชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้นำเสนอข้อมูล หลักเกณฑ์การรับมาตรฐาน SHA Plus ยานพาหนะ (เรือ) ดังนี้ 1. บุคคลหรือองค์กร ต้องได้รับมาตรฐาน SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาก่อน 2. ใบอนุญาตใช้เรือต้องไม่หมดอายุ เครื่องใช้และอุปกรณ์ความปลอดภัยต้องได้มาตรฐานครบถ้วนตามกฎหมายเจ้าท่ากำหนด กรณีเรือขนาดเล็กให้คนที่ปฏิบัติงานในเรือและผู้โดยสารติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะในการติดตาม 3. นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องมีประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าชั้นที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือและไม่หมดอายุ 4.คนใช้เรือจักรยนต์หรือควบคุมเรือจักร ต้องมีประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าชั้นที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือและไม่หมดอายุ และ 5. คนประจำเรือต้องได้รับวัคซีนนครบโดสตามหลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด

โดยหลังจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวดำเนินการประสานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งดำเนินการ ขออนุญาตมาตรฐาน Sha plus (SHA +) ของยานพาหนะทางน้ำ(เรือ) เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Phuket Sandbox ในจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อ จังหวัดนำร่องอื่น ๆ (7+7)  ต่อไป

พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวธุรกิจทางน้ำได้ขอเสนอให้จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิค 19 ณบริเวณท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวด้วย