ภูเก็ตจับมือ มูลนิธิพีชแลนด์ ฝึกปฏิบัติร่วมรับมืออุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเลสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Friday, January 3rd, 2020 : 9.53 am

จังหวัดภูเก็ตจับมือ มูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดฝึกปฏิบัติงาน อาสากู้ภัยระหว่างไทย-จีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล เชื่อโครงการดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยจีนกลับเข้ามาเที่ยวภูเก็ตอย่างแน่นอน

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิพีชแลนด์ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563  ร่วมกับนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์,นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์,นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต,นายทศพร เทพบุตร กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศเกาหลี ประจำจังหวัดภูเก็ต,นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,นายธนะ  พรหมดวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เพื่อเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่ง มูลนิธิพีซแลนด์ จะเดินทางมาภูเก็ตเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติการกับหน่วยกู้ภัยของไทย ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล

นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหานครปักกิ่ง มีสมาชิกกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คน มีเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยในประเทศจีนมากกว่า 30 ทีม มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยกู้ภัยของประเทศไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 มกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนและเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นโอกาส แลกเปลี่ยน ความรู้ วัฒนธรรม ภาษา ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานกับอาสากู้ภัยของประเทศไทยจึงจัดการประชุมเพื่อหารือขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตภาคเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทยสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับ 2 ปี ละกว่า 4 แสนล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง Mice และเป็น 1 ใน 5 ของเมืองSmart city  ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาและวางแผนเทคโนโลยีมาใช้ในการวางระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าเรือต่าง ๆทั้ง 24 แห่ง รวมถึงการจัดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์และเรือกู้ชีพกู้ภัยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล สำหรับในส่วนของการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอาสากู้ภัยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทั้ง เฮลิคอปเตอร์ เรือกู้ชีพกู้ภัยของตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยซีล(หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือ ซีล เป็นหน่วยปฏิบัติการสงคราม พิเศษทางเรือ กองทัพเรือไทย)

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่าขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญมีความกระตื้อรือร้นในการป้องกันและวางแผนการกู้ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ด้านนายโทนี่ เฉิน ที่ปรึกษามูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการ ดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ขณะที่ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับจากเรือฟีนิกซ์ล่มในทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เดือน ก.ค. ปี 2561 เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจีนลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและฝั่งทะเลอันดามันเป็นอย่างมาก ดังนั้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำคัญดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความเชื่องมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้กลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและฝั่งอันดามัน เพิ่มมากขึ้น

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้กับนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลได้รับอานิสงส์ไปพร้อมกัน ดังนั้นการที่ภาครัฐ โดย กรมเจ้าท่า  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ตม ความร่วมมือกับมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดฝึกซ้อมแผนกู้ภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล จึงเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตกลับมา

เบื้องต้นที่ประชุมมีมติจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอาสากู้ภัยในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณอ่าวฉลอง  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีนายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม  โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สำคัญคือ จะมีนักกู้ภัยจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 11 คนเดินทางมาในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 20 มกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้คำนึงถึงความปลอดภัยกับตนเองและคนรอบข้างและพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 6 จุด ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่บริเวณ ท่าเรืออ่าวฉลอง, ท่าเรือวานิช,เกาะเฮ,หาดป่าตอง,หาดกะตะและหาดกะรน