ภูเก็ตจัดกิจกรรม “ภูเก็ตสะอาด หาดทรายขาว” มูลนิธิพัฒนาป่าตอง อบจ.ภูเก็ตร่วมลงนามดูแลชายหาด

โพสเมื่อ : Thursday, December 22nd, 2022 : 4.53 pm

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “ภูเก็ตสะอาด หาดทรายขาว” Phuket white Sand and Clean sea ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดให้สะอาดและสวยงาม  มูลนิธิพัฒนาป่าตอง อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามดูแลชายหาดให้สะอาด หาดทรายขาว อย่างยั่งยืนตลอดไป

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (22 ธ.ค.) ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ภูเก็ตสะอาด หาดทรายขาว” Phuket white Sand and Clean sea โดยมีนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.ทสจ.ภูเก็ต นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาป่าตอง นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม

 

โดยหลังพิธีเปิดได้การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในภูเก็ต ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตสะอาด หาดทรายขาว เพื่อผนึกกำลังดูแลสิ่งแวดล้อม ชายหาด ให้สวยงามและยั่งยืนตลอดไป รวมไปถึงในช่วงเช้าของวันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดป่าตอง กมลา และกะรน เป็นต้น

นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.ทสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean sea)” เริ่มดำเนินการในปี 2565-2570 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต และนักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง รุ่นที่ 1

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ภูเก็ต จำนวน 4 หาด และกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลำคลองและป่าโกงกาง ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับงบอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมจากมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการรักษาความสะอาดของเมืองและนโยบายของจังหวัดภูเก็ต เพื่อดูแลรักษาพื้นที่เมืองและชายหาดสาธารณะให้มี ความสะอาด สวยงามและน่ามอง สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนช่วยกันดูแล รักษาความสะอาด ลดการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงพลังและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน

กิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะชายหาดท่องเที่ยว จำนวน 5 ครั้ง ขยะที่เก็บได้มีจำนวน 700 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย กิจกรรมเก็บขยะในคลองและในป่าชายเลน จำนวน 2 ครั้ง ขยะที่เก็บได้จำนวน 152 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

สำหรับในวันนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตได้เรียนเชิญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมเป็นการต่อเนื่อง 5 ปี

ด้านนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ชายหาดให้สวยงามและยั่งยืน รวมทั้งจะต้องร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ชายหาด และแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ตตลอดไป