พลาดไม่ได้ พบกันเร็วๆนี้ แข่งขันตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13 กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โพสเมื่อ : Sunday, March 13th, 2022 : 1.05 pm

พลาดไม่ได้..พบกันเร็วๆนี้ กับกิจกรรมดีๆ ที่ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมกีฬาดกปลาภูเก็ต จัดให้มีการแข่งขัน แข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ส่งเสริมอาชีพประมงท้องถิ่น และ กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายธวัชชัย ทองมั่ง ประธานชมรมกีฬาดกปลาภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับนโยบายคณะผู้บริหารในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของทะเลอันดามัน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ

โดยเฉพาะมีปลาที่หลากหลายชนิด ซึ่งกีฬาตกปลา ถือเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ตึงดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้ ได้แสดงพลัง และเพื่อเป็นจุดขายสำหรับส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการบริการและการท่องเที่ยวเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่ การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น

เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับวิถีชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมได้ โดยร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 (ปลายแหลมสะพานหิน) เพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอันตามันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับประเภทเรือที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาตกปลาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือเร็ว,เรือยนต์ ค่าสมัคร 1,000 บาท/คน และประเภทเรือหางยาว ค่าสมัคร 500 บาท/คน ปลาที่กำหนดไว้ในการแข่งขันมี 6 ประเภท คือ ประเภทปลาเกมส์ จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ ปลาอินทรีย์หรือปลาวาฮู ปลาสาก ปลาอีโต้มอญ ปลาสละ ปลาช่อนทะเล ปลาเรนโบว์ ปลากะมงพร้าว ปลากะมงอื่น ๆ ทุกชนิด ปลาทูน่าทุกชนิด ปลากะพงทุกชนิต (ยกเว้นปลาปากกว้าง) และปลาเก๋าทุกชนิด และประเภทปลารางวัลพิเศษมี 3 ประเภท คือปลาเก๋าถ่าน ปลาสีทอง และปลาแอมเบอร์แจ็ค

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันแบบทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน (กรณีเรือยนต์ไม่นับกัปตันและเด็กเรือ) โดยผู้สมัครจะต้องหาเรือมาเอง หรือติดต่อเช่าเรือก่อนการแข่งขัน หากไม่มีเรือให้แจ้งต่อทางผู้รับสมัครเพื่อจะได้หาเรือให้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ตกปลา (คันเป็ดและรอก ไม่จำกัดจำนวน (ห้ามใช้สายมือ) ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทางผู้จัดการแข่งขันจะใช้กติกาตกปลาสากลของสมาคมกีฬา ตกปลานานาซาติ

รางวัลในการแข่งขัน รวมเป็นเงินกว่า 119,000.-บาท แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1)ประเภทปลาน้ำหนักสูงสุด จำนวน 11 ชนิด แต่ละชนิดจะมี 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยและเงินรางวัล 2) รางวัลประเภทปลาเกมส์รวมมากชนิด จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  3) รางวัลประเภทปลาเกมส์รวมน้ำหนักสูงสุด จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัสชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4  4) รางวัลประเภทปลาพิเศษน้ำหนักสูงสุด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศปลาเก๋าถ่าน รางวัลชนะเลิศปลาสีทอง/ปลาปากกว้าง/ปลาหัวลาย และรางวัสชนะเลิศปลาแอมเบอร์แจ็ค 5) รางวัลประเภทปลาพิเศษรวมน้ำหนักสูงสุด จำนวน 1 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ นอกจากจะส่งเสริมอาชีพทางทะเลและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการนำปลาที่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 โดยประกอบด้วย  กิจกรรมจำหน่ายปลาสด (เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 17.30 น.),  กิจกรรมประมูลปลา (ผู้ประมูลปลาลงทะเบียนเข้าประมูลปลาได้ที่หน้างาน) และกิจกรรมจำหน่ายปลาดิบโดยนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้กับศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจ สร้างสุข เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำไปช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และมูลนิธิสุนัขในซอย (Soi Dog) ต่อไป