พร้อมแล้วพบกัน 24 – 26 ส.ค.นี้ งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561”

โพสเมื่อ : Wednesday, August 15th, 2018 : 12.10 pm

 

 จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” พบกันระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม นี้ มุ่งยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่เพิ่มมากขึ้น

ที่โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561”(Phuket Andaman Halal 2018) โดยมีนายเถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายโกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการนำรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว มากกว่าการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

จากปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้า และ การท่องเที่ยวฮาลาลถือเป็นเรื่องใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม เริ่มตั้งแต่การให้บริการจากประเทศต้นทาง จนถึงประเทศปลายทาง เช่นโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ จะต้องไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้การจัดเตรียมสถานที่เพื่อปฏิบัติภารกิจทางศาสนา(ห้องละหมาด) ต้องมีตลอดการเดินทางอีกด้วย

ประเทศไทยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามีชื่อเสียงในเรื่องการใส่ใจกับ ตลาดฮาลาล มากขึ้น นอกเหนือจากที่ไทยเป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องความหลากหลายด้านอาหาร และต่างประเทศก็ให้ความชื่นชมด้านนวัตกรรมแปรรูปอาหารของไทย ทั้งยังมีสิ่งสำคัญที่สุดที่โลกยอมรับก็คือ ไทยเป็นประเทศแรก ที่มีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ “อาหารฮาลาล”

ปัจจุบันจะเห็นว่า ร้านอาหารที่เป็นมุสลิม มีการแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ เพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามารับประทานอาหาร ขณะที่ร้านอาหารมุสลิมเริ่มเปิดตัวและเปิดให้บริการมากขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวเอง ก็ถามหาร้านอาหารฮาลาล มากขึ้นเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่แพ้ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ในการให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยว ในสไตล์ความเป็นมุสลิม มีอาหารฮาลาล ทั้งในจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงพังงา กระบี่ด้วย

การจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561” ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม นี้ นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในกลุ่มอันดามันของไทยในอีกมิติหนึ่ง และรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิมที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความสะดวกสบาย และสอดคล้องกับความเชื่อความศรัทธาตามหลักการฮาลาลและหลักศาสนาอิสลาม หวังว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจฮาลาลและเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองต่อไป

ด้านนายเสถียร แก้วพระปราบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ,สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาพันธ์สมาคมการค้าท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ โดยการจัดงานจะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ

ขณะที่นางจันทร์  สามารถ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ตสำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2561” ในวันที่ 25 สิงหาคม ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมีการเชิญผู้แทนองค์กรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย และกิจกรรมส่วนที่ 2 เป็นการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม ณ เวทีกลางสะพานหิน

ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ การออกร้านอาหารมุสลิมกว่า 100 ร้าน การจัดนิทรรศการฯ การจัดกิจกรรมบนเวที การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต และอื่นๆ อีกมากมาย คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 3,000 คน