พช.ภูเก็ตตอกย้ำความพร้อม 5 ชุมชนนำร่อง ยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นฯ เดินหน้าจัดกิจกรรม  Food Truck.

โพสเมื่อ : Thursday, December 16th, 2021 : 10.43 am

 

ตอกย้ำความพร้อม 5 ชุมชนนำร่อง โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดกิจกรรม  Food Truck.

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยเลือก 5 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นชุมชนนำร่อง ได้แก่ บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต , บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต , บ้านป่าคลองชีพ หมู่ที่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง , บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

.

และเพื่อตอกย้ำความพร้อมของแต่ละชุมชน เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม เพื่อตอกย้ำถึงความพร้อม 5 ชุมชนนำร่อง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 โดยได้นำ Food Truck มาร่วมออกงาน ณ บลูทรีภูเก็ต,ห้างโลตัส สามกอง และ ถนนคนเดินหลาดใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บลูทรีภูเก็ต

.

สำหรับโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายนำร่องของจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย/ชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รวมทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น เรื่องภูมิปัญญาในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร “กุ้งมังกร,สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงกับอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กุ้งมังกร,ปลาช่อนทะเล) อาชีพทางการเกษตร (สับปะรด) ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความยั่งยืน