ผ่านฉลุย! สภา อบจ.ภูเก็ต เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 กว่า 1,200 ล้าน

โพสเมื่อ : Wednesday, August 24th, 2022 : 11.57 am

 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท เริ่ม 1 ต.ค.2565 นี้

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (24 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ. ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 24 เขต หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

 

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ผ่านการเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,800,800 บาท

 

 

โดยแบ่งเป็นงบประมาณบริหารงานทั่วไป 141ล้าน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 ล้านบาท ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานด้านการศึกษา 299 ล้านบาท แผนงานสาธารณสุข 277 ล้านบาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3.7 ล้านบาท  แผนงานเคหะและชุมชน 68 ล้านบาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6.4 ล้านบาท แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจแผนงานอุตสาหกรรม แแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 146 ล้านบาท แผนงานการเกษตร 1.8 แผนงานการพาณิชย์ 45 ล้านบาท และด้านการดำเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง 90 ล้านบาท รวมงบประมาณปี 2566 ทั้งสิ้น 1,200,800,000 บาท ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป