ปี 70 คนภูเก็ต ได้ใช้โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

โพสเมื่อ : Thursday, June 2nd, 2022 : 10.40 am

ฝันปี 2570  คนภูเก็ตได้ใช้ ทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ล่าสุดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเผยคืบหน้าแล้วกว่า 10 % .ใช้เวลาศึกษา 15 เดือน

ที่ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางหลังใหม่ นายสุรเชษฐ์   เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พร้อมคณะ ได้ร่วมหารือกับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่องานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุรเชษฐ์  กล่าวถึงความคืบหน้า และ แผนการดำเนินงานของโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ตว่า ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตและโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานของโครงการ โดยโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 2562)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ลงนามสร้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 กทท. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กทท. ได้ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)กับผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการคัดเลือกเอกชน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน ประกอบการจัดทำการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในช่วงเดือนมกราคม 2565 หลังจากนั้นเป็นการคัดเลือกเอกชน โดยแผนการดำเนินงานของโครงการฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2566 และเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2570

ส่วนโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต กทท.ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแดนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแดนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแดนท์ และ บริษัทพรีดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแดนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 450 วัน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ 10.30 จากแผนงาน ร้อยละ 10.30 (เมษายน 2565) โดยแผนการดำเนินงานของโครงการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2567 และเปิดให้บริการทางพิเศษในเดือนธันวาคม 2570  โดยมีแผนการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม 15 เดือน ซึ่งมีแผนในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) และครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ) ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 และ เดือนมีนาคม 2566 ตามลำดับ

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกัน กทพ. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กทพ. และ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดและแผนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทางจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ของ กทพ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป