ปิดแล้วเมืองป่าตอง มีผล 5 เม.ย.นี้ ห้ามเข้า – ออก หวังสกัดโควิด

โพสเมื่อ : Saturday, April 4th, 2020 : 11.39 pm

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดพื้นที่ป่าตองแล้ว มีผลวันที่ 5 เม.ย. นี้ ห้ามคนเข้าออกในพื้นที่ หลังพบตัวเลขผู้ป่วยยังเพิ่มสูงขึ้น หวังสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

อย่างไรก็ตามหลังจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วจำนวน 109 คน รักษาหายแล้ว 17 คน และรอผลตรวจยืนยันอีกตำนวน 129 คน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว วันนี้ ( 4 เม.ย.) จังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสังจังหวัดภูเก็ต เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าตอง อำกอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 ดังนี้

1.เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค แก็สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้น หรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

ข้อ ๒ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ จึงกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ จุดตรวจคัดกรองสี่กอ ตั้งอยู่ ณ ถนนพระบารมี ตำบลกะทู้อำเภอกะทู้ จุดตรวจคัดกรองไซม่อนคาบาเร่ ตั้งอยู่ ณ ถนนสิราชย์ ตำบลป้าตอง อำเภอกะทู้จุดตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านกะหลิม ตั้งอยู่ ณ ถนนกมลา-ปาตอง ตำบลป้าตอง อำเภอกะทู้

3 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตัดกรองตามข้อ 2  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

ข้อ 4  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังต่อไปนี้ (1) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอกะทู้ และ เทศบาลเมืองป่าตอง จัดบุคลากรเข้าไปตรวจวัดไข้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตองทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

(2) ให้เทศบาลเมืองป่าตอง ทำความสะอาตสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัยร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลป่าตอง โดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน

(3) ตามที่จังหวัดได้มีคำสั่งปิดโรงแรมแล้วตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1797/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 หากโรงแรมในพื้นที่ป่าตอง จำเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี การซ่อมบำรุง หรืออื่น ๆ ให้โรงแรมจัดหาที่พักภายในโรงแรมให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ ซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรค ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคแต่หากมีพนักงานคนใดมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัดและประและประสงค์จะกลับภูมิลำเนา ให้โรงแรมแจ้งรายชื่อ พนักงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน วันที่ 7เมษายน 2563

ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปยังบุคคลอื่นอีก การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ในทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลป่าตองได้อย่างเด็ดขาด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคeสั่งเป็นอย่างอื่น