ปิดทุกหาด-ซอยบางลา 14 วัน เริ่มวันนี้

โพสเมื่อ : Saturday, March 28th, 2020 : 7.19 pm

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีมติ ปิดชายหาดทุกแห่งในภูเก็ต และปิดซอยบางลา 14 วัน เริ่ม 28 มีนาคม-10 เมษายนนี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ (28 มี.ค.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

โดยการประชุมครั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติที่จะให้ปิดหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกหาด เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 รวมไปถึงปิดถนนสายบางลาทั้งสาย โดยห้ามบุคคล ยานพาหนะ เข้าในถนนสายดังกล่าวตลอดเวลา ยกเว้นผู้ที่พำนักในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 –10 เมษายน 2563 นี้ โดยมอบหมายเทศบาลเมืองป่าตองดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการบริหารจัดการสถานที่ควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในพื้นที่ถนนสายบางลา

รวมถึงขอความร่วมมือมิให้ออกจากเคหสถานเวลา 20.00-03.00 น.

นอกจากนี้ยังมีมติให้ปิดสวนสัตว์ สถานที่ที่มีการแสดงโชว์สัตว์ทุกประเภท และในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรมในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายกำหนดของทางราชการ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด ในข้อ 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติกรณีสถานประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 โดยให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ปฏิบัติ เป็นการทั่วไป ดังนี้

  1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน จัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนจัดเตรียมไว้สำหรับ ผู้มาใช้บริการด้วย และให้เว้นระยะการนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
  3. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน