ปศุสัตว์ภูเก็ตทำลายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนำเข้าป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

โพสเมื่อ : Wednesday, July 10th, 2019 : 7.41 pm

ปศุสัตว์ภูเก็ตทำลายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนำเข้ามาในประเทศไทยเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมตรวจเข้มการน้ำเข้าเนื้อสุกร

วันนี้ (10 ก.ค.) ที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต นายธัญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำลายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรนำเข้ามาในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสัตวแพทย์มนัส  เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธัญวัฒน์ กล่าวว่า จากการที่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถควบคุมได้ ต่อมามีรายงานการเกิดโรคในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ล่าสุดพบในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรภายในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดสัตว์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ชนิดอื่น เกิดโรคได้เฉพาะในสุกรเท่านั้น โดยเป็นโรคที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาในการรักษาโรค

หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นอย่างมาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเฝ้าระวังมาตลอดโดยขณะนี้ไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากการบูรณาการร่วมกันของด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่มีนักท่องเที่ยวนำติดตัวเข้ามาในประเทศ ได้มีการตรวจยึดผลิตภัณฑ์และสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 27 ครั้ง รวม 142 กิโลกรัม และ ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 69 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 สายการบิน Chaina Eastern จากเมืองเฉิงตู ประเทศจีน ตรวพบในไส้กรอกและซาลามี่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2562 สายการบิน Chaina Eastern จากเมืองเฉิงตู ประเทศจีน ตรวขพบในไส้กรอก และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 สายการบิน Thai Airway จากเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ตรวจพบในไส้กรอก ทั้งนี้ได้ทำลายไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันยังไม่พบหรือสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับมาตรการของจังหวัดภูเก็ตในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการดังนี้คือ บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น โดยด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตและดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนแผนการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์มสุกรรายย่อย ตรวจสถานที่พักซากสัตว์เอกชน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กลุ่มด้านกักกันสัตว์ที่ 8 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการออกตรวจและให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอดเวลา