ประตูสู่สถานศึกษา (Open House) ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

โพสเมื่อ : Saturday, March 11th, 2023 : 5.35 pm

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประตูสู่สถานศึกษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นายธีรฤทธิ์ นิธิศักดิ์ดำรง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

โครงการประตูสู่สถานศึกษา (Open House) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะที่แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน นำเสนอต่อสังคม ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นักเรียนได้พัฒนาและมีประสบการณ์นอกเหนือจากเรียนรู้ในห้องเรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ และการจัดนิทรรศการของปฐมวัย เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน เป็นต้น